ค้นหา
ค้นหาขั้นสูง
เครื่องคิดเลข 
ภาษา : Thai English 
 เข้าสู่ระบบ
อีเมล์ :  
รหัสผ่าน :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 รายละเอียดบทความ
สัมมนาฟรี ก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็กประกอบสำเร็จ 16 กย.2553 ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรมสยามซิตี้

การสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลการศึกษาที่ได้พิจารณาเปรียบเทียบถึงมูลค่ารวม ของงานก่อสร้าง

สะพานซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ภาครัฐควรต้องให้การพิจารณาถึงผลกระทบในแง่มุมต่างๆ ทั้งมูลค่าการก่อสร้าง,
มูลค่าซากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลค่าทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างเหล็กพร้อม
ประกอบ (Pre-Engineered Steel) กับโครงสร้างคอนกรีตที่พบเห็นกันโดยทั่วไป  นอกจากนี้เนื้อหาของงานสัมมนายัง
ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตและการแปรรูปเหล็กสำหรับนำไปใช้ในงานก่อสร้าง ตลอดจนภาพรวม
ของอุตสาหกรรมการก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็กในปัจจุบันของประเทศ

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00 –  09.10 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
09. 10 – 09.40 น. ภาพรวมการก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็กในประเทศและต่างประเทศ
09.40 – 10.15  น. นวัตกรรมการออกแบบและการขึ้นรูปชิ้นงานสำหรับการก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็กพร้อมประกอบโดยใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการงานขึ้นรูปชิ้นงานและการก่อสร้าง
10.15 – 10.45 น. รายละเอียดโครงการ ปริทรรศน์วรรณกรรม และบทสรุปของการศึกษา
10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 – 12.00 น. การศึกษาความคุ้มค่าระหว่างโครงสร้างเหล็กพร้อมประกอบเทียบกับโครงสร้างคอนกรีตในเชิงวิศวกรรม
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment) สำหรับงานก่อสร้าง
14.00 – 14.30 น. วัตถุประสงค์และขอบเขตการประเมินผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ศึกษา
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.30 น. ผลการศึกษาความคุ้มค่าระหว่างโครงสร้างเหล็กพร้อมประกอบเทียบ กับโครงสร้างคอนกรีตในเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม

15.30 – 16:00 น. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

http://www.isit.or.th/modules.php?mod=Seminar&file=view&ID=15

รายละเอียด
ลิงค์ :  http://www.isit.or.th
โดย :  BKinter